Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

obowiązujący od 01 stycznia 2023 roku

Dzień dobry! Nazywam się Kamila Mrowiec i jestem twórczynią treści cyfrowych, do których dostęp sprzedaję za pośrednictwem mojego sklepu dostępnego pod adresem https://www.kursyszyciaonline.pl/sklep/ oraz platformy kursowej https://twoje.kursyszyciaonline.pl/ . Jest mi niezwykłe miło, że obdarzyłaś lub obdarzyłeś mnie zaufaniem i jesteś zainteresowana lub zainteresowany zakupami w moim sklepie.

Regulamin, który czytasz, dotyczy udostępniania Treści cyfrowych jak i Usług cyfrowych takich jak kursy szycia online, wykroje krawieckie i inne pliki w formie PDF, wideo tutoriale, nagrania audio. Znajdziesz tu zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów czy informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej mojego Sklepu lub Platformy Kursowej, o wszystkich szczegółach dowiesz się poniżej. Dla ułatwienia w dalszej części Regulaminu będę nazywać te miejsca „sklepem”. Chciałam zwrócić Twoją uwagę na fakt, iż informacje dostępne na stronie Sklepu i tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy. Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się ze mną na adres podany poniżej, a ja postaram się odpowiedzieć na Twoje wątpliwości. Jeżeli masz pytania dotyczące Regulaminu, Polityki Prywatności, moich produktów skontaktuj się ze mną mailowo pod adresem: kontakt@plasun.pl odpowiadam na maile od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00, w wyjątkowych sytuacjach i sprawach pilnych także poza tymi godzinami.

Jeżeli masz pytania dotyczące wymogów systemowych, kompatybilności oprogramowania lub w przypadku jakichkolwiek trudności z funkcjonowaniem platformy kursowej, skontaktuj się z naszym suportem technicznym pod adresem: natalia@skyier.com Natalia jest kontaktem z firmy dostarczającej nam rozwiązania technologiczne umożliwiające dystrybucję kursów i prawidłowe działanie platformy.

Usługodawcą i Sprzedawcą jest Kamila Mrowiec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamila Mrowiec Plasun – Pracownia Twórcza, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 5532261548, REGON: 380109975

 

Niniejszy Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych moich Produktów w ramach Sklepu, odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy. § 1. Definicje

Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Aktualizacja – aktualizacja, którą zobowiązał się dostarczyć Sprzedawca i która jest niezbędna do zachowania zgodności Treści Cyfrowej z Umową;
Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy za Treść Cyfrową;
E-zapłata – zapłata Ceny za Treść Cyfrową za pomocą cyfrowego odwzorowania wartości, w szczególności za pomocą bonów elektronicznych, e-kuponów, walut wirtualnych itp.;
Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna wyposażona w zdolność prawną, w szczególności Konsument lub PNPK;
Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca na prawach konsumenta (PNPK) – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
Przedsprzedaż — proces zbierania przez Sprzedawcę zamówień na Treści Cyfrowe, które będą dostępne w sprzedaży od określonego terminu, i zawierania Umów przed planowanym terminem wprowadzenia Treści Cyfrowych do sprzedaży;
Regulamin – regulamin Serwisu internetowego www.kursyszyciaonline.pl oraz https://twoje.kursyszyciaonline.pl/ , dostępny pod adresem https://www.kursyszyciaonline.pl/regulamin/;
Serwis – strona internetowa działająca pod adresem www.kursyszyciaonline.pl oraz https://twoje.kursyszyciaonline.pl/ i jej rozszerzeniami; 
Sprzedawca – Kamila Mrowiec, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamila Mrowiec Plasun – Pracownia Twórcza, ul. Zacisze 5, NIP: 5532261548, REGON: 380109975
Treść Cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;
Treści Użytkownika – treści, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;
Umowa – umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której przedmiotem jest sprzedaż Treści Cyfrowych albo świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Kupującego;
Usługi Cyfrowe – usługi pozwalające Kupującemu na:
  wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
  wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Kupującego lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej;
  inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
Usługi Elektroniczne — wszelkie usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Serwisu.
Licencja – dokument załączony do niniejszego Regulaminu, dostępny także w każdym kursie szycia online. Opisuje warunki użytkowania zakupionych Treści Cyfrowych.

§2. Postanowienia wstępne

Sprzedawca za pośrednictwem Serwisu prowadzi sprzedaż Treści Cyfrowych. Kupujący może dokonać zakupu Treści Cyfrowych wskazanych na stronach Serwisu lub określonych w ramach Przedsprzedaży. 
Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
Do korzystania ze Serwisu, w tym w szczególności do złożenia zamówienia, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez sprzęt komputerowy lub oprogramowanie Kupującego. Wystarczające są:
  dostęp do Internetu,
  standardowy, aktualny system operacyjny,
  standardowa, aktualna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą plików cookies,
  posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Do korzystania z Treści Cyfrowych, w zależności od ich rodzaju, może być dodatkowo konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp. Jeżeli korzystanie z Treści Cyfrowych wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie w sposób widoczny dla Kupującego i pozwalający podjąć decyzję w zakresie zakupu treści cyfrowych.
Zawarcie Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych nie może nastąpić w sposób anonimowy ani pod pseudonimem. Kupujący powinien wskazać prawdziwe i kompletne dane osobowe, aby móc zawrzeć taką Umowę. 
Zakazane jest podczas korzystania ze Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie
 W zależności od rodzaju wybranych Treści Cyfrowych lub Usług Elektronicznych pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia Umowy określonego rodzaju:
  w przypadku Treści Cyfrowych dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych;
  w przypadku Usług Elektronicznych dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych.
W celu uniknięcia wątpliwości Sprzedawca wskazuje, że:
  Umowy, które dotyczą Treści Cyfrowych, są umowami o dostarczanie treści cyfrowej, do których stosuje się przepisy rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  do Umów, które nie dotyczą Treści Cyfrowych, nie stosuje się przepisów rozdziału 5b ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§3. Usługi Elektroniczne dotyczące Serwisu

Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego określone Usługi Elektroniczne związane z korzystaniem ze Serwisu. 
Podstawową Usługą Elektroniczną świadczoną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Serwisie, które prowadzi do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania konta w Serwisie. 
Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego Usługę Elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail, które zawierają informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboksa podczas składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji, który jest zamieszczony w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera. Kupujący może także wysłać do Sprzedawcy wiadomość e-mail z prośbą o wypisanie z bazy newslettera. 
Usługi Elektroniczne są świadczone na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast Umowy o dostarczenie Treści Cyfrowych, które są zawierane za pośrednictwem Serwisu. 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług Elektronicznych, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
Z uwagi na to, że Serwis stanowi system teleinformatyczny zarządzany przez Sprzedawcę, Sprzedawca może prowadzić prace techniczne i informatyczne, które będą miały na celu rozwój Serwisu oraz świadczenie Usług Elektronicznych na jak najwyższym poziomie.
W ramach rozwoju Serwisu Sprzedawca może w szczególności:
  dodawać nowe funkcje oraz zmieniać lub usuwać istniejące funkcje w ramach Serwisu;
  wprowadzić Serwis na inny rodzaj urządzeń, np. na urządzenia przenośne;
  udostępnić aplikację związaną z Serwisem.

§ 4. Składanie zamówienia

Kupujący może złożyć zamówienie jako gość. 
Wszelkie opisy Treści Cyfrowych dostępne na stronach Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu właściwych przepisów prawa cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia Umowy. 
Złożenie zamówienia odbywa się poprzez dodanie do koszyka Treści Cyfrowych, które interesują Kupującego, a następnie wypełnieniu formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą. 
W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6.
Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi złożenie przez Kupującego oferty nabycia wybranych Treści Cyfrowych od Sprzedawcy, na warunkach określonych w formularzu zamówienia.

  § 5. Przedsprzedaż

Sprzedawca, w odniesieniu do niektórych rodzajów Treści Cyfrowych, może, ale nie musi, zorganizować Przedsprzedaż. 
Treści Cyfrowe objęte Przedsprzedażą są wyraźnie oznaczane w ramach Serwisu jako Treści Cyfrowe dostępne w Przedsprzedaży. Na stronie takich Treści Cyfrowych Sprzedawca zamieszcza informację, od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą dostępne i od jakiej daty Treści Cyfrowe najprawdopodobniej będą przekazywane Kupującym. 
Na potrzeby zawierania Umów w ramach Przedsprzedaży postanowienia § 4 stosuje się odpowiednio. 
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2, szczególnie na skutek opóźnienia w dostarczaniu Treści Cyfrowych przez osoby trzecie (np. producentów). Sprzedawca będzie informował Kupujących o wszelkich zmianach terminów związanych z Przedsprzedażą, poprzez zamieszczenie informacji w Serwisie oraz wysłanie wiadomości e-mail, na adres podany przez Kupującego. 
W przypadku, gdyby sprzedaż Treści Cyfrowych nie była możliwa na warunkach przewidzianych w Przedsprzedaży (np. dostawcy nie dostarczą odpowiedniej ilości lub rodzajów materiałów, nastąpi wzrost ceny materiałów itp.), Sprzedawca poinformuje Kupującego o tych okolicznościach. 
Jeżeli Kupujący będący Konsumentem lub PNPK nie zgadza się na przedłużenie terminu dostarczenia Treści Cyfrowych lub zmianę warunków sprzedaży Treści Cyfrowych, może zrezygnować z nabycia Treści Cyfrowych, a Sprzedawca zwraca takiemu Kupującemu wszelkie płatności dokonane w ramach Przedsprzedaży.

  §6. Cena i płatność.

Dostępne metody płatności za zamówienie są opisane na stronie Serwisu oraz prezentowane Kupującemu na etapie składania zamówienia.
Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za zamówienie.
Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez Przelewy24 oraz PayPal.
Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość dokonania E-zapłaty, np. za pomocą kodu rabatowego, vouchera lub innego e-kuponu. W takim przypadku Kupujący będzie mógł dokonać zapłaty Ceny, w całości lub części, poprzez E-zapłatę, zgodnie z instrukcjami dostępnymi na stronie formularza zamówienia. Udostępnienie możliwości dokonywania E-zapłaty nie jest obowiązkiem Sprzedawcy. 
Jeżeli Kupujący prosi o wystawienie faktury, jest ona doręczana Kupującemu drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 
Wszystkie Ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto.
Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia Kupującym rabatów, obniżek lub innych preferencji związanych z Ceną według własnego wyboru, w szczególności w ramach organizowanej akcji promocyjnej. Szczegóły akcji promocyjnych określają odrębne regulaminy akcji promocyjnych. Kupującemu nie przysługuje prawo żądania rabatów, obniżek lub innych preferencji, które nie wynikają z akcji promocyjnej. 
W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Treści Cyfrowych Sprzedawca obok informacji o obniżonej Cenie zamieszcza również informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Jeżeli dane Treści Cyfrowych są oferowane do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni, obok informacji o obniżonej Cenie Sprzedawca zamieszcza również informację o najniższej Cenie tych Treści Cyfrowych, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania tych Treści Cyfrowych do sprzedaży do dnia wprowadzenia obniżki.

  §7. Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych

Realizacja zamówienia dotyczącego Treści Cyfrowych polega na przekazaniu Kupującemu zamówionych Treści Cyfrowych.
Sprzedawca udostępnia Kupującemu Treści Cyfrowych nie wcześniej niż po pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowaniu płatności na swoim rachunku bankowym. Treści Cyfrowe mogą być przekazane Kupującemu od razu po zawarciu Umowy i opłaceniu zamówienia lub w terminach określonych przez Sprzedawcę, w zależności od rodzaju Treści Cyfrowej, którą nabył Kupujący.
Kupujący, w zależności od wyboru Sprzedawcy oraz możliwości technicznych Serwisu, może uzyskać dostęp do Treści Cyfrowych poprzez:
  link przesłany Kupującemu na wskazany przez Kupującego adres e-mail lub
  konto użytkownika na specjalnej platformie kursowej, gdzie znajdują się zakupione Treści Cyfrowe.
Informacje, czy dane Treści Cyfrowe mogą być pobierane przez Kupującego na własny nośnik, znajdują się w opisie Treści Cyfrowych lub instrukcjach przekazanych Kupującemu.
Jeżeli dana Treść Cyfrowa może być pobrana przez Użytkownika, Sprzedawca może wprowadzić limit pobrań danej Treści Cyfrowej (np. dana Treść Cyfrowa będzie mogła być pobrana tylko 10 razy). W przypadku wprowadzenia limitu pobrań Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, ile razy Kupujący może pobrać daną Treść Cyfrową w ramach zawartej Umowy.
Sprzedawca może wprowadzić ograniczenia czasowe w zakresie dostępu do danej Treści Cyfrowej (np. dostęp do danej Treści Cyfrowej będzie możliwy tylko przez 3 miesiące). W przypadku wprowadzenia ograniczeń czasowych Sprzedawca wyraźnie wskazuje Kupującemu, przez jaki czas Kupujący będzie posiadał dostęp do danej Treści Cyfrowej w ramach zawartej Umowy. Jeżeli dostęp do Treści Cyfrowej określany jest przez Sprzedawcę jako dostęp dożywotni, a Kupujący uzyskuje ten dostęp poprzez konto użytkownika, w razie konieczności likwidacji konta użytkownika (np. z uwagi na zmiany technologiczne, zakończenie działalności przez Sprzedawcę), Kupującemu zapewniana jest możliwość pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik w określonym przez Sprzedawcę terminie, nie krótszym niż 14 dni, liczonym od wysyłki na adres e-mail Kupującego przypisany do konta użytkownika informacji o planowanej likwidacji konta użytkownika i możliwości pobrania Treści Cyfrowej na własny nośnik.
Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści Cyfrowej lub pobranie Treści Cyfrowej, zostały udostępnione Kupującemu lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Kupujący wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Kupujący lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści Cyfrowej.
Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień dostarczenia Treści Cyfrowej i nie zapewnia Aktualizacji po dniu dostarczenia Treści Cyfrowej — chyba że w opisie Treści Cyfrowych zostanie wyraźnie wskazane, że Treść Cyfrowa obejmuje także Aktualizacje Treści Cyfrowych w późniejszym terminie.
Z zastrzeżeniem przepisów o dozwolonym użytku, Kupujący może wykorzystywać Treści Cyfrowe wyłącznie na potrzeby własne. Kupujący w żadnym przypadku nie ma prawa do udostępniania lub sprzedaży Treści Cyfrowych ani jakichkolwiek ich opracowań pod własnym oznaczeniem, włączania Treści Cyfrowych lub ich fragmentów do własnych produktów lub usług, które udostępnia lub sprzedaje oraz innych podobnych działań zarobkowych z użyciem Treści Cyfrowych.
Jeżeli Kupujący będzie chciał wykorzystać Treści Cyfrowe w swojej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest zobowiązany zwrócić się do Sprzedawcy o udzielenie licencji na daną Treść Cyfrową poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy. W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z Treści Cyfrowych, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.
W przypadku, gdy Kupujący uzyskuje dostęp do zakupionych Treści Cyfrowych poprzez konto użytkownika na platformie kursowej, zakazane jest:
  dzielenie konta użytkownika z innymi osobami lub udostępnianie danych dostępowych do konta użytkownika innym osobom,
  podejmowanie prób nieautoryzowanego uzyskania dostępu do Treści Cyfrowych, które nie zostały przypisane do konta użytkownika w wyniku ich zakupu,
  podejmowanie działań mających negatywny wpływ na funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w ramach którego funkcjonuje konto użytkownika, w szczególności poprzez różnego rodzaju techniki hakerskie, złośliwe oprogramowanie itp.
  podejmowanie prób pobierania Treści Cyfrowych na własny nośnik, podczas gdy Sprzedawca nie zapewnia takiej możliwości,
  wykorzystywanie konta użytkownika do prowadzenia działań marketingowych,
  korzystanie z funkcji dostępnych w ramach konta użytkownika w sposób naruszający dobra osobiste innych osób lub godzący w dobre obyczaje.
Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian w zakresie Treści Cyfrowych w trakcie trwania Umowy, z wyjątkiem Treści Cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy. Zmiany w zakresie Treści Cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane z zachowaniem poniższych wymogów:
  zmiany w Treściach Cyfrowych mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, dostosowanie Treści Cyfrowych do potrzeb Kupujących, dostosowanie Treści Cyfrowych do zmian prawnych lub decyzji sądów i organów;
  zmiany w Treściach Cyfrowych nie mogą wiązać się z kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK;
  Sprzedawca poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie;
  jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Sprzedawca jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami;
  jeżeli zmiana w Treściach Cyfrowych istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany w Treściach Cyfrowych lub poinformowania o zmianach w Treściach Cyfrowych, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Kupującemu, gdy Sprzedawca zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Treści Cyfrowych zgodnych z Umową w stanie niezmienionym.
W przypadku naruszenia przez Kupującego zasad dotyczących korzystania z Treści Cyfrowych Sprzedawca może zablokować Kupującemu dostęp do Treści Cyfrowych. Kupujący otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Kupujący może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści Cyfrowych nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.
Treściom Cyfrowym mogą, ale nie muszą, towarzyszyć świadczenia dodatkowe, np. dostęp do grupy wsparcia związanej z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, spotkanie on-line ze Sprzedawcą lub innymi osobami, udział w dodatkowych webinarach itp. Wszystkie tego rodzaju świadczenia mają charakter poboczny w stosunku do głównego zobowiązania Sprzedawcy, jakim jest dostarczenie Treści Cyfrowych zgodnych z Umową i realizowane są zgodnie z informacjami dostępnymi w Serwisie zawartymi w opisie kupowanej Treści Cyfrowej. Sprzedawca może przewidywać dodatkowe zasady korzystania ze świadczeń dodatkowych mające na celu zapewnienie komfortu i poczucia bezpieczeństwa pośród wszystkich osób mających dostęp do określonych świadczeń, np. zasady uczestnictwa w grupie wsparcia. Nieprzestrzeganie takich zasad może skutkować pozbawieniem Kupującego możliwości korzystania ze świadczeń dodatkowych, co nie ma jednak wpływu na realizację przez Sprzedawcę jego zobowiązania głównego w postaci dostarczenia Treści Cyfrowych, nie stanowi naruszenia Umowy przez Sprzedawcę i nie może być podstawą roszczeń Kupującego z tytułu naruszenia Umowy.

  §8. Odstąpienie od Umowy Konsumenta lub PKPN bez podania przyczyny

Konsument lub PNPK ma prawo odstąpić Umowy, która była zawarta za pośrednictwem Serwisu, bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w stosunku do Umowy o dostarczanie Treści Cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty Ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Kupującemu potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

  § 9. Odpowiedzialność za zgodność Treści Cyfrowych z Umową

Rękojmia za wady Treści Cyfrowych, o jakiej mowa w przepisach Kodeksu cywilnego, jest wyłączona w przypadku Umów, które są zawierane przez Kupujących innych niż Konsument lub PNPK. 
Do Umów, które są zawierane przez Konsumenta lub PNPK, stosuje się przepisy o odpowiedzialności za zgodność Treści Cyfrowych z Umową, które są zawarte w ustawie o prawach konsumenta, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu. 
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz PNPK za zgodność Treści Cyfrowych z Umową. Zgodność Treści Cyfrowych z Umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta. 
W przypadku Treści Cyfrowych:
  dostarczanych jednorazowo lub w częściach — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
  dostarczanych w sposób ciągły — Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
W przypadku, gdy Sprzedawca dostarcza Treści Cyfrowych w sposób ciągły, Treści Cyfrowych powinny być zgodne przez czas ich dostarczania zgodnie z Umową.

§10. Doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.

Jeżeli Treści Cyfrowych są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową.
Jeżeli doprowadzenie Treści Cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową. 
Sprzedawca doprowadza Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie, nie dłuższym niż 21 dni, od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności Treści Cyfrowych z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane.
Koszty doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.

  §11. Obniżenie Ceny lub odstąpienie od Umowy w przypadku niezgodności Treści Cyfrowych z Umową

Jeżeli Treści Cyfrowe są niezgodne z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  Sprzedawca odmówił doprowadzenia Treści Cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z § 10 ust. 2;
  Sprzedawca nie doprowadził Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Treści Cyfrowych do zgodności z Umową;
  brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w § 10 ust. 1;
  z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści Cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści Cyfrowych niezgodnych z Umową pozostaje do wartości Treści Cyfrowych zgodnych z Umową. Jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treści Cyfrowych pozostawały niezgodne z Umową. 
Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treści Cyfrowych są dostarczane w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Treści Cyfrowych z Umową jest istotny.

  §12. Rozliczenie z Konsumentem lub PNPK w przypadku odstąpienia od Umowy.

W sytuacji, gdy Kupujący będący Konsumentem lub PNPK odstąpi od Umowy:
  w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści Cyfrowych z Umową;
  w przypadku niedostarczenia przez Sprzedawcę Treści Cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Kupującego,
  do rozliczeń pomiędzy Stronami stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
Jeżeli Sprzedawca dostarczył Treść Cyfrową na nośniku materialnym, Sprzedawca może zażądać zwrotu tego nośnika najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, a Konsument lub PNPK jest zobowiązany zwrócić nośnik niezwłocznie, nie później niż w terminie 21 dni, na koszt Sprzedawcy. 
Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treściom Cyfrowym niezgodnym z Umową albo Treściom Cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Treści Cyfrowych były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał. 
Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.
Sprzedawca dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

  §13. Zwrot Treści Uzytkownika

Po odstąpieniu od Umowy Sprzedawca nie może wykorzystywać Treści Użytkownika, z wyjątkiem Treści Użytkownika, które:
  są użyteczne wyłącznie w związku z Treściami Cyfrowymi;
  dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych;
  zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać rozłączone bez nadmiernych trudności;
  zostały wytworzone wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.
Na żądanie Konsumenta lub PNPK Sprzedawca udostępni takiemu Kupującemu, na swój koszt, w rozsądnym czasie oraz w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, Treści Użytkownika, które zostały wytworzone lub dostarczone w trakcie korzystania z Treści Cyfrowych. Obowiązek ten nie dotyczy zwrotu Treści Użytkownika, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 3.

  §14. Dane osobowe i pliki cookies

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. 
Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.kursyszyciaonline.pl/polityka-prywatnosci/ .

  §15. Prawa własności intelektualnej

Sprzedawca poucza Kupującego, że wszelkie treści dostępne na stronach Serwisu, Treści Cyfrowe oraz elementy Treści Cyfrowych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy lub innym podmiotom uprawnionym, a także bazy danych chronione na podstawie przepisów o ochronie baz danych.
Sprzedawca poucza Kupującego, że eksploatacja treści objętych prawami autorskimi lub korzystanie z baz danych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy lub innego podmiotu uprawnionego, z wyjątkiem korzystania w ramach dozwolonego użytku, stanowi naruszenie praw własności intelektualnych i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
Sprzedawca może zawrzeć z Kupującym odrębną umowę licencyjną związaną z korzystaniem przez Kupującego z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy (np. poprzez wykorzystywanie fotografii produktowych, posługiwanie się opisami Treści Cyfrowych itp.). W celu zawarcia takiej umowy Kupujący powinien zwrócić się do Sprzedawcy z propozycją zawarcia umowy licencyjnej, informując Sprzedawcę w szczególności o celach, w jakich zamierza korzystać z treści lub baz danych należących do Sprzedawcy, oraz o zakładanym czasie korzystania. Po otrzymaniu takiej propozycji Sprzedawca przedstawi ofertę zgodnie z własną polityką licencyjną.
Kupujący jest zobowiązany do użytku Treści Cyfrowych zgodnie z warunkami licencji – dokument licencji załączony jest do niniejszego regulaminu.
Kupujący zobowiązany jest do nieudostępniania swojego loginu oraz hasła osobom trzecim.
Kupujący zobowiązany jest do niekopiowania i niepowielania fragmentów ani całości udostępnionych mu treści cyfrowych.

  §16. Opinie

Sprzedawca może udostępnić Kupującym możliwość zamieszczania opinii o Serwisie, Sprzedawcy lub Towarach – w ramach Serwisu lub serwisów zewnętrznych należących do osób trzecich. W takim przypadku do zamieszczania opinii stosuje się postanowienia niniejszego paragrafu.
Zamieszczenie opinii jest możliwe po skorzystaniu z Serwisu, w szczególności po zawarciu Umowy, przy czym zamieszczenie opinii jest możliwe w każdym czasie. 
Kupujący powinien formułować opinie w sposób rzetelny, uczciwy i merytoryczny, w miarę możliwości poprawny językowo oraz bez używania wulgaryzmów i innych słów powszechnie uznawanych za obraźliwe. 
Zakazane jest zamieszczanie opinii:
  bez uprzedniego skorzystania z Serwisu;
  na temat Treści Cyfrowych, z których Kupujący nie korzystał lub których nie nabył,
  wypełniających znamiona czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
  naruszających dobra osobiste Sprzedawcy lub osoby trzeciej;
  przez opłaconych użytkowników, w szczególności w celu sztucznego podwyższenia oceny Treści Cyfrowej.
Sprzedawca może w każdej chwili dokonywać weryfikacji, czy zamieszczone opinie są zgodne z Regulaminem, a w szczególności, czy pochodzą od Kupujących, którzy rzeczywiście korzystali z Treści Cyfrowej lub nabyli Treść Cyfrową. Oprócz tego, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupującego dotyczących zamieszczonych opinii, Kupujący może zgłosić Sprzedawcy opinię do weryfikacji. Po otrzymaniu zgłoszenia od Kupującego Sprzedawca podejmie działania, odpowiednie do posiadanych możliwości, które będą miały na celu weryfikację zamieszczonej opinii.
W przypadku zamieszczenia opinii niespełniającej wymagań przewidzianych w Regulaminie Sprzedawca może odmówić publikacji opinii lub ją usunąć.

§17. Usługa wydruku wielkoformatowego

  Kupujący posiadający dostęp do Treści Cyfrowych oraz Licencji na ich użytek, mogą opcjonalnie zamówić wydruk wykrojów na papierze z wysyłką pod wskazany adres.
  Dostęp do możliwości takiego zamówienia Kupujący znajdzie pod ostatnią lekcją w swoim kursie szycia online – dedykowany link oraz hasło zabezpieczające.
  Opcja zamawiania wydruków przeznaczona jest tylko dla Kupujących, uczestniczących w danym kursie szycia online, dlatego przed realizacją zamówienia Usługodawca przeprowadza weryfikację czy zamawiający rzeczywiście jest posiadaczem Kursu oraz licencji.
  Wydruki wielkoformatowe w kolorze na papierze 180 g. zostają zrealizowane i wysłane na podany przez Kupującego adres w ciągu 3-5 dni roboczych za pośrednictwem firmy kurierskiej Inpost.

  §18. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma między innymi możliwość:
  zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej Umowy,
  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  §19. Reklamacje i wezwania

Każdemu Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu lub wykonaniem Umowy. Reklamacje należy zgłaszać do Sprzedawcy na adres kontakt@plasun.pl.
Reklamacje Kupujących rozpatrywane będą na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacji.
Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Kupującego na kontakt podany przez Kupującego podczas składania reklamacji.
Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Treści Cyfrowych zgodnie z Umową, Kupujący może złożyć reklamację, w której wezwie Sprzedawcę do dostarczenia Treści Cyfrowych. Jeżeli pomimo tego wezwania Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych niezwłocznie lub w dodatkowym terminie umówionym pomiędzy Stronami, Kupujący może odstąpić od Umowy. Kupujący może odstąpić od Umowy bez wzywania Sprzedawcy do dostarczenia Treści Cyfrowych, gdy:
  z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności będzie wyraźnie wynikać, że Sprzedawca nie dostarczy Treści Cyfrowych;
  Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia Umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści Cyfrowych miał istotne znaczenie dla Kupującego, a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

  §20. Postanowienia końcowe

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany Cen w Serwisie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków Umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów takich jak zmiany przepisów prawa, zmiany technologiczne, zmiany biznesowe. 
Do Umów dotyczących Treści Cyfrowych dostarczanych jednorazowo stosuje się Regulamin obowiązujący w chwili zawarcia Umowy. 
W przypadku Umów dotyczących Treści Cyfrowych, które dostarczane są poprzez konto użytkownika (np. kurs on-line z rocznym dostępem), Kupujący otrzyma na adres e-mail przypisany do konta użytkownika informację o zmianie Regulaminu. Kupujący może wypowiedzieć Umowę, w ciągu 30 dni od poinformowania go o zmianie, jeżeli zmiana Regulaminu istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Kupującego do Treści Cyfrowych lub korzystanie z nich. 
W przypadku Umów dotyczących Usług Elektronicznych, Kupujący otrzyma na adres e-mail związany z daną Usługą Elektroniczną informację o zmianie Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie akceptuje zmiany Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, np. usuwając konto w Serwisie lub rezygnując z otrzymywania newslettera. 
Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów oraz PNPK, w przypadku których właściwość sądu ustalana jest na zasadach ogólnych. 
Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023 r.
Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

REGULAMIN konkursu z nagrodami za aktywność 11-13.10.2021

CO TRZEBA ZROBIĆ?

Odpowiedz na pytanie: „Dlaczego szyjesz TO, co szyjesz?” Odzież? Torby? Dodatki dla domu? A może jeszcze coś innego? Chętnie się dowiemy, co tworzysz i dlaczego akurat TO? Do zabawy zapraszamy wszystkie chętne osoby. Udział jest dobrowolny. Odpowiedzi należy udzielić w formie do wyboru, która Ci odpowiada najbardziej:

Jeśli bierzesz udział na Instagramie: odpowiedz w formie postu ze zdjęciem lub filmem, koniecznie z oznaczeniem konta @kamila.plasun i użyciem hasztagu #plasunteam, żebyśmy mogli łatwiej się odnaleźć. Będzie nam miło, jeśli zechcesz być aktywna w zabawie, udostępnisz post konkursowy w swojej relacji (Instastory), oznaczysz mnie @kamila.plasun, zaprosisz do udziału inne osoby. Nie zapomnij dodać hasztagu #plasunteam oraz dopisku o tym, że bierzesz udział w naszej zabawie.

Jeśli bierzesz udział na Facebooku: odpowiedzi udziel pod poniedziałkowym postem (wrzucę go z samego rana 11 października około 7:00 rano). Odpowiedz w komentarzu dlaczego szyjesz to, co szyjesz. Możesz, jeśli chcesz, załączyć zdjęcie swojej pracy i link do siebie – to też szansa, by pokazać się w szerszym gronie odbiorców. Będzie nam miło, jeśli aktywnie będziesz komentować prace innych osób dobrym słowem i zaprosisz do zabawy swoich znajomych oraz zechcesz udostępnić post konkursowy.

Jeśli bierzesz udział na TikToku: odpowiedzi udziel w formie stitcha do przypiętego filmu lub po prostu w formie filmiku, w którym opowiesz dlaczego szyjesz TO, co szyjesz i oznaczysz mnie. Byłoby super, jeśli zaobserwujesz moje konto, skopiujesz strzałkę dla zasięgu.

KIEDY? Posty konkursowe (wszędzie, na IG, FB, TT) pojawią się w poniedziałek 11 października rano, około 7:00. Swoją aktywność (posty, udostępnienia, laki, komentarze) można okazywać do środy 13 października do 23:59.

GDZIE? Tam gdzie lubisz, do wyboru (Instagram, Facebook, TikTok). Możesz brać udział w kilku miejscach.

NAGRODY.

Dla najbardziej aktywnych osób, przygotowałam kilka prezentów w podziękowaniu za aktywność:

Voucher na najnowszy kurs szycia plecaka MONA, który 15 października ma swoją premierę. Dostęp otrzymujesz bezpłatnie i na zawsze. Do tego wyślę Ci na swój koszt pakiet materiałów do wykonania plecaka MONA w kolorze zielonym (wszystko na mój koszt).
Voucher na najnowszy kurs szycia plecaka MONA, który 15 października ma swoją premierę. Dostęp otrzymujesz bezpłatnie i na zawsze.
Pakiet materiałów do wykonania plecaka MONA w kolorze brązowo – brzoskwiniowym lub zielonym do wyboru.
2 metry pianki tapicerskiej z klejem.
4 metry sztywnika poliestrowego z klejem – przyda się w szyciu wszelkich akcesoriów.
4 metry sztywnika NIEPOLIESTROWEGO z klejem – przyda się w szyciu wszelkich akcesoriów.

Wszystkie wysyłki NA TERENIE POLSKI na mój koszt.

KILKA SŁÓW O NOWYM MODELU.

Model MONA, to plecak dwukomorowy, wykonywany w całości maszynowo (bez konieczności ręcznego przyszywania podszewki), bez użycia lamówki (brzegi wewnątrz nie są lamowane). Zaprojektowany w dwóch rozmiarach MINI oraz MAXI. Plecak o pięknej prezencji, niewielki, zgrabny, kobiecy. Wykonany własnoręcznie będzie idealnym prezentem pod choinkę. Efektowny dzięki misternej konstrukcji i dobrze dobranym materiałom.

ZWYCIĘZCY.

Wybierzemy osoby wyróżniające się największą aktywnością w czasie wyzwania między 11 a 13 października.

REGULAMIN.

Facebook, Instagram, TikTok nie są organizatorami konkursu, nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie
Organizatorem oraz fundatorem nagród jest Kamila Mrowiec, Plasun – Pracownia Twórcza ADRES: ul. Stawowa 29, 43-300 Bielsko Biała, NIP: 5532261548
Wyniki zostaną ogłoszone 14 października w formie postów na wybranych social mediach
Osoby nagrodzone zostaną poinformowane w drodze wiadomości prywatnej i/lub przez oznaczenie w poście
akceptując regulami wyrażasz zgodę na oznaczenie Cię (podanie Twoich danych) w razie zwycięztwa
polubienie, obserwacja, udostępnienie nie jest obowiązkowe i warunkujące udział w konkursie
wzięcie udziału w zabawie jest automatyczną akceptacją regulaminu.

  REGULAMIN SUBSKRYPCJI od 2.01.2023 do 12.01.2023 otwarte jest okienko subskrypcyjne. Subskrypcja – to wykupienie dostępu do wszystkich płatnych i bezpłatnych Treści Cyfrowych Serwisu przyznawany na 1 rok [365 dni] liczony od dnia przyznania dostępu, który powinien nastąpić tego samego dnia co uiszczenie przez Kupującego Ceny lub maksymalnie w kolejnym dniu roboczym. Kupującemu przysługuje dostęp do wszystkich dotychczasowych Treści Cyfrowych oraz aktualizacji, bonusów i Treści Cyfrowych, które zostaną udostępnione w czasie trwania subskrypcji. Kupujący po zakończeniu subskrypcji będzie mógł ją przedłużyć na preferencyjnych warunkach, o czym zostanie poinformowany przed wygaśnięciem subskrypcji. Kupujący może nie przedłużać subskrypcji – nastąpi wygaśnięcie dostępu do udostępnionych mu Treści Cyfrowych, jednak nadal będzie mógł korzystać z pobranych treści PDF (wykrojów krawieckich) zgodnie z warunkami licencji.   REGULAMIN PROMOCJI BLACK FRIDAY 26.11.2021-12.12.2021 W CZASIE TRWANIA PROMOCJI DODAWANE SĄ GRATISY: – MINI KURS PATENT NA PASEK – NA OKRES DO 1 LISTOPADA 2022

– TUTORIAL ORAZ WYKROJE NA PLECAK KEVIN W DWÓCH WERSJACH – NA OKRES DO 1 LISTOPADA 2022 ROKU PO 1 LISTOPADA 2022 ROKU DOSTĘP DO WYMIENIONYCH PRODUKTÓW ELEKTRONICZNYCH WYGASA.   WYMIENIONE GRATISY SĄ DOŁĄCZANE DO ZAKUPU: – ROCZNEJ SUBSKRYPCJI PLATFORMY KURSOWEJ – DOWOLNEGO KURSU SZYCIA ONLINE W WERSJI WIDEO – PAKIETU KURSÓW SZYCIA ONLINE W WERSJI WIDEO  

ZAKUPU MOŻNA DOKONAC BEZPOŚREDNIO NA PLATFORMIE: https://twoje.kursyszyciaonline.pl/, W SKLEPIE: https://www.kursyszyciaonline.pl/sklep/, https://www.plasun.pl/sklep/ WYMIENIONE GRATISY NIE SĄ DOŁĄCZANE DO : – POJEDYNCZYCH SZKOLEŃ (DOUBLE BOX, WYMIENNE KLAPKI,) – WYKROJÓW KUPOWANYCH BEZ KURSU (SZOPERKI JOANNA 1,2,3, TORBA NA LAPTOP ANNALISE, WYKRÓJ FRANKLIN, KURSU SZYCIA NEREK W WERSJI PDF INSTANT) – produktów fizycznych takich jak materiały, sztywniki, pianki, gotowe torby, plecaki, nerki.

Wzór formularza odstąpienia FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy. Usługodawca: Kamila Mrowiec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamila Mrowiec Plasun – Pracownia Twórcza, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 5532261548, REGON: 380109975 Oświadczam, że odstępuję od Umowy następujących Treści lub Usług cyfrowych Nazwa Treści lub Usługi cyfrowej: ___________ Cena brutto: ___________ DANE IDENTYFIKUJĄCE: Imię i nazwisko: ___________ Data zawarcia Umowy: ___________ Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.


podpis oraz data Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy: Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu jest Kamila Mrowiec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kamila Mrowiec Plasun – Pracownia Twórcza, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko – Biała, NIP: 5532261548, REGON: 380109975 W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.