Regulamin

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kurs – treść cyfrowa, której twórcą jest Sprzedawca i którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony

Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://twoje.kursyszyciaonline.pl/terms

Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kursyszyciaonline.pl

Sprzedawca – Kamila Mrowiec, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kamila Mrowiec, Plasun – Pracownia Twórcza, ul. Stawowa 29, 43-300 Bielsko Biała. NIP: 5532261548

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursów oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.

2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

– dostęp do Internetu,

– standardowy system operacyjny,

– standardowa przeglądarka internetowa,

– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

3. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:

– dostęp do Internetu,

– standardowy system operacyjny,

– standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,

– standardowa przeglądarka plików .pdf

– możliwość odtwarzania plików wideo,

– posiadanie lub dostęp do drukarki i innych akcesoriów wymienionych na Stronie

– posiadanie aktywnego adresu e-mail.

4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.

6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.

2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Wykroje, kursy i inne treści zakupione od Sprzedawcy mogą być wykorzystywane do użytku prywatnego oraz komercyjnego przez osoby fizyczne lub prowadzące Nierejestrową Działalność Gospodarczą oraz przez Jednoosobowe Działalności Gospodarcze i/lub firmy zatrudniające do 5 osób. Udostępnianie osobom trzecim lub podwykonawcom jest nielegalne.

4. Udostępnianie swojego loginu oraz hasła osobom trzecim jest zabronione.

§ 4 Sposób zawarcia umowy sprzedaży i zakup Kursu

1. W celu uzyskania statusu Kupującego, należy podjąć następujące kroki:

– wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,

– kliknąć w przycisk „Dołącz do kursu”,

– wypełnić formularz rejestracyjny (tylko za pierwszym razem) i formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,

– zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

– kliknąć w przycisk „Zapłać z Przelewy24”.

2. Po kliknięciu w przycisk „Zapłać z Przelewy24”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący uzyskuje ograniczony czasowo dostęp do treści Kursu. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyny. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, jeżeli Kupujący narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5 Korzystanie z Kursu

1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu dla kursanta.

2. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.

3. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy. Materiały tworzące Kurs będą dostępne z poziomu panelu kursanta począwszy od 12 marca 2020 roku. Materiały będą dodawane przez Sprzedawcę systematycznie w trakcie trwania Kursu.

4. Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu na czas nieokreślony, dożywotnio.

§ 6 Odstąpienie Kupującego od umowy

1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@plasun.pl.

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą.

3. Data wejścia w życie Regulaminu: 11.03.2020

§ 9. Wykorzystanie komercyjne wykrojów i treści zawartych w kursach.

1. Wykroje można można wykorzystywać na użytek komercyjny czyli szyć z nich na sprzedaż w firmach zatrudniających do 5 osób, jednoosobowych działalnościach lub działalnościach nierejestrowych. Zabronione jest wykorzystywanie na masową skalę. Nielegalna jest także dalsza odsprzedaż treści oraz wykrojów osobom trzecim.

2. Stacjonarne warsztaty szycia odbywają się w Pracowni, pod adresem: ul. Stawowa 29, 43-300 Bielsko - Biała.

By skutecznie zarezerwować termin, konieczna jest wpłata zadatku w wysokości 350 zł. W przypadku rezygnacji zadatek jest bezzwrotny.

Poznane metody oraz otrzymane wykroje Uczestnik Warsztatów może używać w celach prywatnych (na własny użytek) oraz komercyjnych (w jednoosobowych działalnościach gospodarczych lub małych rodzinnych pracowniach zatrudniających do 5 osób, w działalnościach nierejestrowanych).

Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone. Udostępnienie wykrojów oraz treści szkoleniowych osobom trzecim lub dalsze ich dystrybuowanie jest zabronione.

Czas trwania Warsztatów jest oszacowany orientacyjnie na około 7 - 9 godzin zegarowych ( w tym przerwa obiadowa). Czas trwania jest zależny od ilości uczestników oraz indywidualnego tempa pracy. Czas zajęć nie może być dłuższy niż 9 godzin zegarowych.

Uczestnicy biorący udział w Warsztatach są świadomi ryzyka skaleczeń, jakie może wyniknąć z niewłaściwego użytkowania ostrych przedmiotów, narzędzi i maszyn (nożyczek, igieł, szpilek, noży krojczych, maszyn do szycia, praski kaletniczej itp) i podejmują udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.